A Three mantra prayer routine

If Vishnu Sahasranamam is too lengthy for you to memorise, or you need more variety in your practise, here is a three mantra routine to stay connected.

1. Gayatri Mantra

ॐ भूर् भुवः सुवः ।
तत्सवितुर्वरेण्यंभर्गो॑ देवस्यधीमहि ।
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

Chant the above mantra 9, 18, 27, 54, or 108 times (depending on how much time you can regularly spend for your daily practice of Hinduism).

2. Maha Mrityunjaya Mantra

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे 
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान् 
मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

Chant the above mantra 9, 18, 27, 54, or 108 times

3. Shanti Mantra

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः ।
शं नो भवत्वर्यमा ।
शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः ।
शं नो विष्णुरुरुक्रमः ।
नमो ब्रह्मणे ।
नमस्ते वायो ।
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ।
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ।
ॠतं वदिष्यामि ।
सत्यं वदिष्यामि ।
तन्मामवतु ।
तद्वक्तारमवतु ।
अवतु माम् ।
अवतु वक्तारम् ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Chant the above mantra at least once.

Leave a Comment

Your email address will not be published.